Huurdersverplichtingen

Verplichtingen van de huurder

 • Als huurder moet je in de sociale huurwoning jouw hoofdverblijfplaats hebben en er gedomicilieerd zijn.
 • Als je echtgenoot of de persoon met wie je wettelijk wilt samenwonen na de start van de huurovereenkomst in de sociale huurwoning komt bijwonen, dan moet je samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Zoniet is samenwonen niet toegestaan in jouw sociale woning.
 • Je mag niet toestaan dat jouw feitelijke partner na een jaar blijft bijwonen als je samen niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor een sociale huurwoning.
 • Je mag niet toestaan dat personen in de sociale huurwoning hun hoofdverblijfplaats vestigen als de woning daardoor overbezet is of als ze onaangepast is aan de fysieke toestand van de bewoners.
 • Je moet iedere bijwoonst melden aan Ninove-Welzijn.
 • Je moet de huurprijs betalen, en je moet de verhuurder alle informatie geven waar hij om vraagt om de huurprijs te kunnen bepalen.
 • Je moet de onderhouds- en herstellingsklusjes waarvoor je verantwoordelijk bent uitvoeren en de sociale huurwoning onderhouden als een goede huisvader.
 • Nadat je een jaar de woning huurt, moet je een basiskennis van het Nederlands hebben.
 • Je mag geen overmatige hinder ver- oorzaken voor de buren en de naaste omgeving en je mag de leefbaarheid niet verstoren.
 • Als je een begeleidingsovereenkomst met een welzijns- of gezondheidsorganisatie hebt ondertekend, moet je de afspraken uit die overeenkomst naleven.
 • Je moet instemmen met een verhuizing naar een andere sociale huurwoning in de volgende gevallen:
  1. Als er renovatie-, aanpassings- of sloopwerken aan de woning nodig zijn, waardoor u niet in de woning kunt blijven wonen.
  2. Als je in een overbezette woning woont, of in een woning die niet is aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de bewoners.
  3. Als de woning wordt verkocht. Als de sociale huurwoning is aangepast aan de fysieke noden van een persoon met een handicap die niet langer in de woning woont. Ninove-Welzijn kan daarop wel een afwijking toestaan.
  4. Als de sociale huurwoning een sociale assistentiewoning is en niet langer wordt bewoond door een persoon die minstens 65 jaar oud is. Ook hier kan Ninove-Welzijn wel een afwijking toestaan.
 • Als je in een sociale assistentiewoning woont, en jouw behandelende arts, in overleg met jou, je familie en je verzorgers, besluit dat je moet worden opgenomen in een meer passende zorgvoorziening. Je moet dan verhuizen naar zo’n passende voorziening. De beheersinstantie moet in overleg met jou en jouw familie of mantelzorgers, dat passend verblijf voorzien.
 • Als je in een sociale assistentie-woning of een ADL-woning woont, moet je de afspraken uit de zorg- en dienstverleningsovereenkomst naleven.
 • Je moet toestaan dat Ninove-Welzijn op afgesproken tijdstippen de woning bezoekt om te kijken of je je verplichtingen nakomt en te controleren of er herstellingen nodig zijn.

Let op!

Voor de bijwoners gelden de huurdersverplichtingen niet. Maar jij bent verantwoordelijk voor hen. Als zij bijvoorbeeld overlast veroorzaken of niet bijdragen in de huurprijs waardoor er huurachterstallen ontstaan, kan dat ertoe leiden dat Ninove-Welzijn de huurovereenkomst opzegt.