Sociale koopwoningen

Kan ik kopen?

Hoe stel ik mij kandidaat?

Als je een sociale woning wil kopen, moet je ingeschreven zijn in het register in de gemeente waar je wil wonen. Dat is een lijst waar iedereen opstaat die graag een woning wil kopen.

Inschrijvingsregister

Je kan altijd inschrijven in onze registers. Ook als er nog geen concrete bouwplannen zijn in de gemeente van jouw voorkeur. Je mag in zoveel registers inschrijven als je wil, ook in die van andere huisvestingsmaatschappijen. Per register betaal je 50 euro. Als je later een woning koopt, krijg je die 50 euro terug. 

Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met jouw inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum. 

Minstens in de oneven jaren (2021, 2023, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Als je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, dan schrappen we jouw kandidatuur.

Alle voorwaarden

Niet iedereen kan een sociale woning kopen. Je moet voldoen aan de voorwaarden. 

Er zijn 3 belangrijke voorwaarden: 

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Jouw inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • Je hebt geen eigendom

Voldoe je aan deze voorwaarden en kan je dat bewijzen met de juiste documenten? Dan kunnen we je inschrijven in het register van jouw keuze. Maak een afspraak op 054/31.86.66

Eigendom

Voor een koopwoning moet je voldoen aan voorwaarden rond eigendom. Je mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die je (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is een uitzonderlijk mogelijk:

 •  Je hebt jouw woning of bouwgrond samen met 1 van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: jouw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, jouw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Je gaf jouw woning of bouwgrond samen met 1 van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: jouw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, jouw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Via schenking of erfenis kreeg je of jouw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Via schenking of erfenis kreeg je of jouw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
 • Jouw woning of de woning van jouw gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.
 • Jouw woning of de woning van jouw gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons 054/31.86.66 of lees meer op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Inkomen

Jouw inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en de ‘afzonderlijke belastbare inkomsten’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Ook het inkomen van de andere personen die mee verhuizen telt mee er zijn wel uitzonderingen. Die lees je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Voor we jouw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.

Inkomensgrenzen

Jouw inkomen van jouw laatst gekende aanslagbiljet mag niet lager zijn dan 10.795 euro, en mag niet hoger zijn dan de bedragen in de tabel hieronder.

Jouw gezinstypegeïndexeerde inkomensgrens
alleenstaande zonder persoon ten laste43.140 euro
alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste47.447 euro
alle andere situaties: per persoon ten laste verhogen met:64.703 euro 4.308 euro

Ik sta in het register

Hoe verloopt mijn inschrijving verder?

Je hebt alle voorwaarden gelezen? Je bezorgde ons het inschrijvingsformulier en alle nodige documenten? Je betaalde het inschrijvingsgeld? Dan ben je ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

 • Je krijgt van ons jouw inschrijvingsbewijs met jouw inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je staat in het register van jouw keuze. Waar je wil wonen en de voorrangsregels bepalen hoelang je moet wachten. 
 • Is in jouw register een project klaar voor verkoop? Dan nemen wij contact met je op.

Mijn plaats in het register

Plaatsnummer

Je bent kandidaat voor een sociale woning of bouwgrond in een bepaalde gemeente of deelgemeente. 

Nu moet je wachten tot je aan de beurt bent om een woning of bouwgrond van jouw keuze te kunnen kopen. Elke keer als wij een woning of bouwgrond verkopen, schuif je omhoog in het register. 

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Wel kan je bij ons navragen op welke plaats je staat. Bel ons op 054/31.86.66

Actualisatie van de wachtlijst

Minstens in de oneven jaren (2021, 2023, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.

Krijg ik voorrang?

We verkopen de sociale woningen in volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning kan kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven. Dit zijn de voorrangsregels:

 • Jij of iemand van jouw gezin heeft een handicap en de koopwoning is aangepast aan die handicap.
 • Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kan er dus niet blijven wonen.

Band met de gemeente

Je hebt ook altijd voorrang als je een ‘voldoende lokale band’ hebt met de gemeente waarin de sociale woning ligt. 

Wat is een ‘voldoende lokale band’?

 • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente. Of in een aangrenzende gemeente als die in ons werkgebied of het werkgebied van een andere Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij ligt.
 • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
 • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.

Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

Ja, dat kan.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld terug in deze situaties:

 • Je koopt een sociale woning of bouwgrond.
 • Je vraagt zelf dat we jou schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief, email (info@ninovewelzijn.be) of komt langs tijdens de openingsuren.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde als wij jou een woning aanbieden.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde als wij onze registers actualiseren.


Je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in deze situaties:

 • Je antwoordt niet of te laat op een (aangetekende) brief over de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
 • Je weigert het aanbod van een woning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je een gegronde reden aantoont voor jouw weigering. Je wordt ook niet geschrapt als je hebt geweigerd om een wederingekochte woning aan te kopen.
 • Je aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen.
 • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.

Ik krijg een woning toegewezen

Ik aanvaard de woning

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Hebben wij jou een koopwoning toegewezen? Dan vragen we je om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In dat document beloof je officieel om de woning aan te kopen.

Bij de ondertekening van de belofte van aankoop, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.569 euro voor sociale koopwoningen.

Daarna breng je de lening in orde.         

Verkoopakte en kosten

Ondertekende je de belofte van aankoop? Dan nodigen we je uit om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. 

Koop je uiteindelijk de woning toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kan aantonen.

Plichten sociale woning

Koop je een sociale woning, dan moet je 20 jaar in de woning wonen. Die 20 jaar start op de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

In die 20 jaar mag je de woning niet verhuren of er een ‘zakelijk recht op afstaan’, ook niet aan een erfgenaam. Wat betekent het verbod om een zakelijk recht af te staan? Je mag de woning bijvoorbeeld niet verkopen, schenken, in erfpacht geven, …

Je mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Overlijd je vóór het einde van de 20 jaar? Dan moet een erfgenaam de verplichtingen blijven naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

Wat als je of jouw erfgenamen deze verplichtingen niet naleven? Dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning terug te kopen (wederinkoop).

Ik aanvaard de woning niet

Wij hebben jou een koopwoning aangeboden. Je hebt aanvaard om de woning te kopen. Maar bij de toewijzing wil je de woning toch niet kopen? Dan is dit een weigering. 

Je krijgt het inschrijvingsgeld niet terug. We schrappen je uit het register.